Behandling av Personuppgifter

KLA

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Karlerö Liljeblad Advokatbyrå (”KLA”), org.nr. 969605-5731, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av tvingande lag och regler om god advokatsed vilket innefattar behandling som är nödvändig för att fullgöra avtalsförpliktelser, lagstadgade skyldigheter och verksamhetsändamål samt administrera verksamheten på lämpligt sätt.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras inom advokatbyrån för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  • (i)  det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig.
  • (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
  • (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.
  • (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar KLA enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 3 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från KLA om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på mail, telefon eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, 969605-5731

Engelbrektsgatan 5, 1 tr, 114 32 Stockholm

Box 7330 103 90 Stockholm

Tel. 08-20 06 10

info@klalegal.se

 

Ny lag om penningtvätt,
anmälningsplikt för verklig huvudman


KLA

Ny lag om penningtvätt, anmälningsplikt för verklig huvudman


Den nya penningtvättslagen
(2017:630) trädde i kraft den 1 augusti i år. Genom lagen genomförs det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt, vilket ställer krav på att verksamhetsutövarna ska förstå riskerna för penningtvätt.

Den nya penningtvättslagen innebär att företagen ska göra både en allmän riskbedömning av verksamheten och en riskbedömning av varje kund. Andra nyheter i lagen är att det finns fler möjliga funktioner för intern kontroll och en skyldighet att tillhandahålla ett visselblåsningssystem för anställda. Tillsynsmyndigheterna ges också ett nytt verktyg för en effektivare tillsyn genom möjligheten att utfärda sanktionsavgifter med stöd av den nya lagen.

Ett annat begrepp vars innebörd också vidgas genom den nya lagen är begreppet verklig huvudman. Enligt en ny lag som även den trädde ikraft 1 augusti i år (lag (2017:631) om registrering av verklig huvudman) ska verkliga huvudmän registreras i ett register hos Bolagsverket. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen, som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, har införts eller kommer att införas i samtliga EU:s medlemsstater.

Den nya penningtvättslagen kräver vidare att företag måste kontrollera om deras kunder är s.k. PEP (Politically Exposed Person), det vill säga en person i politiskt utsatt ställning. Sådana personer anses inneha en ställning som utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det är inte förbjudet att handla med PEP men det ställs genom den nya lagen krav på att företag vet om vilka av deras kunder som är PEP.

Den nya penningtvättslagen innebär även ett utökat skydd för visselblåsare och ett krav på årlig rapportering om den verksamhet som bedrivs, riskbedömningar och rutiner, regelefterlevnad m.m.

Är ditt företag ett av de cirka 800 000 juridiska personer som måste anmäla en verklig huvudman, undrar du kanske om ditt företag har kunder som är PEP eller har du andra frågor rörande de nya bestämmelserna?

Tveka inte att kontakta oss för att få svar på dina frågor på telefon 08-20 06 10 eller via mail josephine.hedstrom@klalegal.se eller martin.orehag@klalegal.se