Ny lag om penningtvätt,
anmälningsplikt för verklig huvudman


KLA

Ny lag om penningtvätt, anmälningsplikt för verklig huvudman


Den nya penningtvättslagen
(2017:630) trädde i kraft den 1 augusti i år. Genom lagen genomförs det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt, vilket ställer krav på att verksamhetsutövarna ska förstå riskerna för penningtvätt.

Den nya penningtvättslagen innebär att företagen ska göra både en allmän riskbedömning av verksamheten och en riskbedömning av varje kund. Andra nyheter i lagen är att det finns fler möjliga funktioner för intern kontroll och en skyldighet att tillhandahålla ett visselblåsningssystem för anställda. Tillsynsmyndigheterna ges också ett nytt verktyg för en effektivare tillsyn genom möjligheten att utfärda sanktionsavgifter med stöd av den nya lagen.

Ett annat begrepp vars innebörd också vidgas genom den nya lagen är begreppet verklig huvudman. Enligt en ny lag som även den trädde ikraft 1 augusti i år (lag (2017:631) om registrering av verklig huvudman) ska verkliga huvudmän registreras i ett register hos Bolagsverket. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen, som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, har införts eller kommer att införas i samtliga EU:s medlemsstater.

Den nya penningtvättslagen kräver vidare att företag måste kontrollera om deras kunder är s.k. PEP (Politically Exposed Person), det vill säga en person i politiskt utsatt ställning. Sådana personer anses inneha en ställning som utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det är inte förbjudet att handla med PEP men det ställs genom den nya lagen krav på att företag vet om vilka av deras kunder som är PEP.

Den nya penningtvättslagen innebär även ett utökat skydd för visselblåsare och ett krav på årlig rapportering om den verksamhet som bedrivs, riskbedömningar och rutiner, regelefterlevnad m.m.

Är ditt företag ett av de cirka 800 000 juridiska personer som måste anmäla en verklig huvudman, undrar du kanske om ditt företag har kunder som är PEP eller har du andra frågor rörande de nya bestämmelserna?

Tveka inte att kontakta oss för att få svar på dina frågor på telefon 08-20 06 10 eller via mail josephine.hedstrom@klalegal.se eller martin.orehag@klalegal.se